چگونه خلق مشترک محصولات یا خدمات، نوآوری در سازمان‌ها را تسریع می‌نماید؟
 

موسسه‌ی Deloitte در این مقاله تشریح می‌کند چگونه در محیط صنایع نسل چهارم، سازمان‌ها برای ترویج و بهبود نوآوری از خلق محصول یا خدمت مشترک (Co-creation) با دیگر سازمان‌ها استفاده می‌نمایند. از آن جا که در اختیار داشتن حلقه‌های سریع نوآوری سنگ بنای مهمی در رقابت در محیط صنایع نسل چهارمی هستند، این نوشتار استفاده از خلق مشترک برای دستیابی به تسریع نوآوری و کاهش ریسک آن را تشریح می‌نماید.

نویسندگان مزایای بارز خلق مشترک را در کاهش زمان عرضه‌ی خدمت یا محصول به بازار، دستیابی به منابع و توانمندی‌های متنوع، به‌اشتراک گذاشتن ریسک و هزینه و هم‌افزایی برندهای سازمان‌های درگیر می‌دانند. آنها در ادامه چالش‌های روش‌های مختلف نوآوری از جمله تحقیق و توسعه‌ی داخل سازمانی، خرید شرکت‌های نوآور، خلق مشترک و جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران خطرپذیر را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. در بخش بعدی، موجودیت‌های مختلف برای در نظرگرفتن خلق محصول یا خدمت مشترک یعنی مشتریان، دولت، دانشگاه‌ها، رقبا و دیگر بازیگران زیست بوم صنعت یک سازمان معرفی و مقایسه می‌شوند.

در ادامه محققین این مقاله به سوالات اصلی در هر فرآیند نوآوری یعنی چرایی، چگونگی انتخاب سازمان مورد نظر برای خلق مشترک و چگونگی انجام این کار را بررسی می‌نمایند. در نهایت، نویسندگان پنج قدم اصلی و شرط لازم برای انجام چنین فعالیت مشترکی را به شکل زیر بیان می‌کنند:

  • ساختار سازمان مشترک و تعیین مالکیت معنوی در این ساختار
  • روش ورود به بازار و روشهای درآمد زایی
  • تشخیص سازمان های نظارتی ناظر بر سازمان مشترک
  • فرهنگ سازمانی سازمان هدف
  • تامین زیرساخت مورد نظر

 

منبع:deloitte.com

 

به اشتراک بگذارید