سوابق حرفه‌ای فرامن صفری
صفری

جناب آقای فرامن صفری
عضو هیأت مدیره

 

تحصیلات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

کارشناسی ارشد-مدیریت بانکی- MBA

سوابق و تجربیات:

معاون اداره کل سازمان و بهبود روش‌های بانک ملت

معاون بانکی مدیرعامل شرکت بهسازان ملت

کارشناس مسئول گروه بانکی سپرده و خدمات بانکی بانک ملت