سوابق حرفه‌ای علی گلزاری
علی گلزاری

جناب آقای علی گلزاری

رئیس هیأت مدیره

 

 

    تحصیلات :

کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک – MBA

 

   سوابق و تجربیات:

 • معاون مدیرعامل بانک ملت
 • مدیر امور بازاریابی بانک ملت
 • مدیر امور بانکداری شخصی بانک ملت
 • مدیرکل اداره توسعه بازار بانک ملت
 • مدیر کل اداره سازمان و بهبود روشهای بانک ملت
 • معاون اداره کل سازمان و بهبود روشهای بانک ملت
 • عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری ملت
 • مدیر گروه بانکی شرکت بهسازان ملت
 • عضو هیأت مدیره شرکت چاپ ملت
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ارزش آفرین اطلس ملت
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پی­ریز بنیان مرصوص بهساز ملت
 •  عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی