علی اکبر صابریان
صابریان

جناب آقای علی اکبر صابریان
عضو هیأت مدیره

 

 

  تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش مالی

 سوابق و تجربیات

مشاور عالی مدیرعامل-دفتر حوزه هیات مدیره بانک ملت

مدیر امور دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت

مدیر دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت

مدیریت شعب بانک ملت استان زنجان

مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان