سامانه اطلاعات اعتباری و ارزیابی ملت

 

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق با بر عهده گرفتن امور مربوط به پشتیبانی سامانه اطلاعات اعتباری و ارزیابی ملت اقدام به همکاری و تعامل با بانک ملت نموده است. این سامانه، به عنوان یک سامانه درون سازمانی بانک ملت، خدمات زیر را در زمینه اطلاعات اعتباری و ارزیابی اموال متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک ملت ارائه می نماید:

1. اطلاعات اعتباری:

  • ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص اهلیت و ظرفیت دریافت تسهیلات توسط متقاضی به واحد های درخواست کننده بانک ملت.

2. ارزیابی اموال:

  • ارزیابی اموال و املاکی که از سوی متقاضیان به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات به بانک ملت پیشنهاد گردیده است.