سوابق حرفه‌ای جواد علیمحمدی
جواد علیمحمدی

جناب آقای جواد علیمحمدی
عضوهیأت مدیره

 

  تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 سوابق و تجربیات:

  • مدیرکل اداره آمار و فرآوری داده بانک ملت
  • معاون اداره کل سازمان و بهبود روشهای بانک ملت
  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
به اشتراک بگذارید