صندوق های قرض الحسنه محلی (محصول در حال توسعه)

قرض الحسنه به عنوان یکی از مهمترین عقود اسلامی از جایگاه ویژه ای در بین عموم مردم و مخصوصا قشر متدین جامعه برخوردار است. در وضعیت کنونی که دریافت خدمات مختلف بانکی سخت و پیچیده است، ایجاد صندوق های قرض الحسنه غیررسمی در میان اقشار مختلف جاممعه رواج زیادی یافته است. ایجاد و مدیریت این نوع صندوق ها هرچند بسیار ساده به نظر می رسد ولی وجود ابزار و روش هایی که فرآیند آن را ساده نماید بسیار ضروری و لازم است. در همین راستا شرکت نرم افزاری شقایق با همکاری بانک ملت و به منظور سهولت استفاده از ابزارهای موجود،  بر آن شد تا سامانه ای به عنوان سامانه صندوق قرض الحسنه طراحی و پیاده سازی نماید. این سامانه، به وسیله ی مکانیزه کردن بخش بزرگ فعالیتهایی که در صندوقهای کوچک به صورت دستی انجام می گیرد،  امور مالی مرتبط با صندوقها را برای مدیران آنها تسهیل می نماید. در فاز اول این پروژه صندوقهایی که اساس کار آنها بر نوبت دهی و وام دهی به کل اعضا در قبال دریافت حق عضویتی ماهیانه است را مدیریت مینماید و در فاز دوم صندوقهایی که در آنها وامها بر اساس تقاضای اعضا بررسی و اعطا میگردند به این مجموعه اضافه خواهند شد.