وام دهی همتا به همتا (محصول در حال توسعه)


توسعه بخش مالی امری موثر در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی هر کشوری است . از این رو ، تامین مالی در دنیای کسب و کار امروز، از مهم ترین مفاهیمی میباشد که توسط بانکها ، موسسات مالی اعتباری و شرکتهای تامین سرمایه ، جهت راه اندازی کسب و کار ، تامین نیازهای عموم مردم و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی و شخصی ارائه می گردد.

با گسترش فناوری های جدید و به خصوص دسترسی تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان  به اینترنت ، شیوه های جدیدی از تامین مالی در بستر بانکداری اجتماعی و در جهت ایجاد سهولت و صرفه اقتصادی ایجاد شده است که یکی از این شیوه ها وام دهی همتا به همتا (peer to peer) است که آن را به اختصار P2P می نامند.

در این روش بانکها با استفاده از ابزارهای بانکداری اجتماعی از سرمایه افراد به طور مستقیم برای حمایت های مالی سایر افراد بهره می برند.  این مفهوم طی چند سال اخیر در کشورهای پیشرفته ای مانند: آمریکا و انگلیس رواج یافته و میزان کاربرد آن به عنوان یک روش نوین در تامین مالی درحال افزایش است.

بنا به اهمیت مسئله "تامین مالی" به عنوان یکی از مهمترین ضرورتها و پیش نیازهای هر تصمیم اقتصادی در سطوح کشور و حتی بنگاه های اقتصادی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در حل این مسئله به شدت احساس می شود.  بنابراین بانک های ایران نیز به عنوان تامین کنندگان مالی سنتی در جهت کسب سود، حرکت با فناوری و رفع نیازهای اقتصادی جامعه می توانند در شیوه مالی نوین P2P مشارکت نمایند.