سوابق آقای محسن زرندی مقدم


 

تحصیلات:

-دكتراي بيزينس با گرايش حسابداري از دانشگاه كاديرهاس استانبول.

- دانشجوي دكتراي اطلاعات MISدانشگاه تهران.

- فوق ليسانس مديريت مالي از دانشگاه تهران.

- فوق ليسانس اقتصاد با گرايش توسعه اقتصادي از دانشگاه آزاد تهران مركز.

- ليسانس اقتصاد از دانشگاه سيستان و بلو چستان.

- ليسانس بازرگاني از دانشگاه آزاد تهران مركز.

- داراي مدرك عالي حسابداري از انجمن حسابداري ايران.

سوابق مدیریتی:

 

- مسئول پنج شعبه درجه يك بانك مهر اقتصاد در تهران

 - مدير منطقه كيش بانك مهر اقتصاد

- مدير ارتباطات بانك مهر اقتصاد استان تهران

- معاون مالي و امور سهام بانك مهر اقتصاد)  تهران بزرگ(

- رئيس اداره اطلاعات پايه بانك دي

- دبير كميته منابع و مصارف بانك دي

- عضو كميته حسابرسي بانك دي

- عضو كميته عالي ريسك بانك دي

- معاون مالي و سرمايه گذاري بانك دي

- معاون مالي و سرمايه گذاري بانك قوامين

- دبير كميته منابع و مصارف بانك قوامين

- عضو ثابت كميته عالي ريسك بانك قوامين

- عضو كميته حسابرسي بانك قوامين

- عضو مستقل كميته حسابرسي بانك ملت

- مشاور مدير عامل شركت برق بينالود وابسته به بانك كوثر

- مشاور اقتصادي بنياد تعاون