سوابق آقای سعید نصری


 

تحصیلات:

 کارشناسی ارشد مدیریت بانکی-MBA

 

سوابق مدیریتی:

-مدیر امور منابع انسانی بانک ملت

-مدیرامور ناحیه چهار بانک ملت

-مدیر امور ناحیه سه بانک ملت

-مدیرکل اداره اعتبارات بانک ملت

-مدیرشعب منطقه6تهران بانک ملت

-مدیرشعب مناطق آزاد تجاری-صنعتی بانک ملت