سوابق آقای دکتر مسعود کیماسیتحصیلات:

 دکتری تخصصی مدیریت گرایش سیاست گذاری

 

سوابق مدیریتی:

-مدیرکل اداره مدیریت بازاریابی بانک ملت

-رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

-معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت

-رئیس مرکز آموزش های کاربردی بانک ملت

-دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت

-عضو شورای راهبرد بیمه ما

-مشاور شرکت بیمه نوین

-مشاور شرکت ارتباط فردا(بانک آینده)

-عضو کمیته عالی تبلیغات بانک ملت

-دبیر کارگروه هوش رقابتی بانک ملت

-دبیرعلمی اولین کنفرانس مدیریت تبلیغات

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت خدمات

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت اجرایی

-مدیر گروه برنامه ریزی مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

-محقق، مشاور و مدیر پروژه های تحقیقاتی در بانک ملت

 


تحصیلات:

 دکتری تخصصی مدیریت گرایش سیاست گذاری

 

سوابق مدیریتی:

-مدیرکل اداره مدیریت بازاریابی بانک ملت

-رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

-معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت

-رئیس مرکز آموزش های کاربردی بانک ملت

-دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت

-عضو شورای راهبرد بیمه ما

-مشاور شرکت بیمه نوین

-مشاور شرکت ارتباط فردا(بانک آینده)

-عضو کمیته عالی تبلیغات بانک ملت

-دبیر کارگروه هوش رقابتی بانک ملت

-دبیرعلمی اولین کنفرانس مدیریت تبلیغات

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت خدمات

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت اجرایی

-مدیر گروه برنامه ریزی مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

-محقق، مشاور و مدیر پروژه های تحقیقاتی در بانک ملت


تحصیلات:

 دکتری تخصصی مدیریت گرایش سیاست گذاری

 

سوابق مدیریتی:

-مدیرکل اداره مدیریت بازاریابی بانک ملت

-رئیس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

-معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت

-رئیس مرکز آموزش های کاربردی بانک ملت

-دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت

-عضو شورای راهبرد بیمه ما

-مشاور شرکت بیمه نوین

-مشاور شرکت ارتباط فردا(بانک آینده)

-عضو کمیته عالی تبلیغات بانک ملت

-دبیر کارگروه هوش رقابتی بانک ملت

-دبیرعلمی اولین کنفرانس مدیریت تبلیغات

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت خدمات

-عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت اجرایی

-مدیر گروه برنامه ریزی مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

-محقق، مشاور و مدیر پروژه های تحقیقاتی در بانک ملت