سوابق آقای علی گلزاری


 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک- MBA

 

سوابق مدیریتی:

-مدیر امور بازاریابی بانک ملت

-مدیر امور بانکداری شخصی بانک ملت

-مدیرکل اداره توسعه بازار بانک ملت

-مدیر کل اداره سازمان و بهبود روشهای بانک ملت

-عضو شورای راهبرد بیمه ما

-معاون مدیرکل اداره سازمان و بهبود روشهای بانک ملت

-عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری ملت

-مدیر گروه بانکی شرکت بهسازان ملت

-عضو هیأت مدیره شرکت چاپ ملت

-عضو هیأت مدیره شرکت ارزش آفرین اطلس ملت

-مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز ملت

-عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی