سوابق آقای علیرضا بیجار


 

تحصیلات:

کارشناسی ارشدMBA

 

سوابق مدیریتی:

-معاون اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول بانک ملت