هیات مدیره جدید شرکت شقایق معرفی شد


در جلسه ای که در تاریخ 7 آبان ماه 1397 با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونین شرکت مهندسی نرم افزار شقایق تشکیل شد؛ هیئت مدیره جدید معرفی گردید.

بدین ترتیب پس از آقای عباس جعفرلو، آقای رضا باقری بیجاربنه به عنوان رئیس هیات مدیره  و آقای رضا مجیدی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.

بنابراین در حال حاضر اعضای هیئت مدیره به شرح زیر می باشند:

- رضا باقری بیجاربنه بعنوان رئیس هیات مدیره

- مسعود کیماسی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره

- علی گلزاری بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 - محسن زرندی مقدم بعنوان عضو هیات مدیره

- رضا مجیدی بعنوان عضو هیات مدیره