مدیران جدید شقایق احکام خود را از مدیرعامل دریافت نمودند


 

آقای گلزاری، مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزار شقایق، در جلسه ای که مورخ 9/2/97 در محل ساختمان اصلی شرکت برگزار گردید، احکام انتصاب مدیران چند پروژه را به آنان اهدا نمود.

در این جلسه آقایان فرخ مداح و امیررضا هادیان و خانم ناهید قنبرزاده به ترتیب بعنوان مدیر بانکداری اجتماعی، مدیر راهبری سیستم های یک و مدیر پروژه نماچک از سوی مدیرعامل منتصب گردیدند.